Minnehof

Vernieuwe publicatie van het boek
'Van wonde naar verwondering:
hoe omgaan met innerlijke pijn: 

totaal herziene versie
auteur Ria Weyens

Waarom deze herziene publicatie?
 
Na de zesde herdruk in 2006 van mijn boek ‘van wonde naar verwondering’, was ik
reeds gestart met het Minnehof: een centrum voor contemplatieve levenskunst.
Hier kon ik de open houding van mildheid, die ik in dit boek beschrijf, verder ontwikkelen.
Dit gebeurde in interactie met de deelnemers aan onze retraites. De laatste jaren kwam er echter opnieuw veel vraag naar het boek. Ik heb  lang getwijfeld of ik hier zou op ingaan.
Het belang van mildheid voor  eigen wonden is immers gemeengoed aan het worden via de nieuwste stromingen binnen psychotherapie en spiritualiteit. Er bestaat al veel literatuur over mindfulness en mededogen. Waarom dit boek dan opnieuw uitgeven?

Wanneer ik deze vraag stelde aan onze deelnemers in het Minnehof, kreeg ik vaak het antwoord: “De wijsheid van Boeddha over ‘hoe omgaan met lijden’ is bevrijdend.
Vanuit die wijsheid laat jij een nieuw licht schijnen op het onderricht van Jezus.
Dit maakt nieuwsgierig naar meer”. Veel deelnemers noemen zichzelf niet (meer) christen
of zijn niet meer bekend met de christelijke verhalen. Ze zijn spiritueel zoekenden die voeding vinden in mindfulness en meditatie, in boeddhisme of hindoeïsme, in de wijsheid van Thich Nath Than of de Dalai Lama. De aantrekking van het oosterse denken brengt een gemis aan het licht in het christendom. Oosterse tradities zijn vooral gefocust op de binnenwereld,
op het belang van bewustwording en zelfkennis als weg naar het wezenlijke zelf. Zij bieden antwoorden op het zoeken van de moderne mens naar ‘identiteit’, naar ‘wie ben ik?’
Westerse religies, waaronder het christendom, zijn meer gefocust op de buitenwereld,
op de anderen en het transcendente. Wat we vandaag nodig hebben is de verbinding tussen binnen-en buitenwereld. Zelfliefde, mededogen met jezelf is de basis voor naastenliefde en dienstbaarheid, zoals Jezus ook zegt: ‘Bemin de naasten zoals jezelf’.

Zowel bij Jezus als bij Boeddha staat het mededogen centraal, maar beiden leggen
andere accenten. Beiden benaderen het pad van het mededogen vanuit een ander perspectief. Terwijl Boeddha vooral focust op de binnenwereld: de relatie met jezelf en de bewustwording van je ware natuur als liefde,  verwijst Jezus vooral naar de naastenliefde en de overgave aan de goddelijke liefde die ons draagt. Wat we vandaag nodig hebben is een integratie van beide perspectieven. Het pad van mededogen is zowel een bewustzijnspad als een liefdespad. Met de totaal herziene uitgave van dit boek hoop ik hieraan een bijdrage te leveren. Het bouwen van een brug tussen de wijsheid van Jezus en de wijsheid van Boeddha is vandaag cruciaal, zowel voor individuele als collectieve vrede in de samenleving. Laten we samen bouwen aan deze brug die leidt naar een universeel landschap, naar de ene essentie van alles… en die essentie is Liefde.  (Ria Weyens, voorwoord van het boek)


Scheppende Overgave
naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit

Tekst cover boek

Hoe verbinden we spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid?

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte in de veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze verschillende leefwerelden groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend is in deze complexe en gefragmenteerde wereld. Voor Ria was het een verlangen om de rust en kracht van het innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te beleven en door te geven.

Toe zij elkaar voor het eerst ontmoetten was er meteen herkenning, alsof zij naar hetzelfde keken, maar vanuit twe verschillende richtingen. Terwijl Diet zich afvroeg: 'Hoe kan ik in de hectiek van de wereld verbinding leggen met de Essentie?', vroeg Ria zich af: 'Hoe kan ik vanuit de Essentie in de hectiek van de wereld staan?'

Over hun zoektocht en de visie die daaruit ontstaan is, gaat dit boek. Het is een hoopvolle en uitdagende visie waarin de scheppende overgave beschreven wordt als bron van creativiteit en maatschappelijke dienstbaarheid. In dit boek worden universele inzichten uit religieuze tradities aangereikt in combinatie met persoonlijke ervaringen en praktische handreikingen. 

Reacties op het boek

'Het boek is een zoektocht naar de essentie. Het is inspirerend omdat deze zoektocht langs jullie levensverhalen loopt. (...) De erfzegen is voor mij een nieuw inzicht. De herinterpretatie van zonde is een verrijking en bevrijding. (...) Het boek is beknopt geschreven, geen woord teveel. Het nodigt uit tot herlezen, omdat je als lezer de verschillende dimensies van passages goed tot je door wilt laten dringen.' Anke, Praktijkbouwer 

'Ik heb de teksten al meermaals gelezen. Het boek opent steeds nieuwe inzichten en doet me nog meer indalen in mijn vertrouwen in de Bron.' Tan, danstherapeute

'Het boek zit boordevol richtingaanwijzers die voor mij persoonlijk bevestigend zijn en informatief.'  Jacqueline

'De lezing van jullie boek heeft me verrijkt: nieuwe inzichten gebracht en kennis opgeleverd. Ik zie het als een levens-werk-boek waarvan ik steeds een stukje, een thema bij de kop pak waar ik mee aan de slag kan. Het mooiste effect is dat het mij weer meer vertrouwen en handvatten gegeven heeft voor mijn eigen proces.' Chantal, trainer/coach

'Het boek gaat zozeer naar de kern van onze hedendaagse worstelingen met onszelf, de ander, God en geloof, en dat in zo'n eenvoudige en heldere taal geschreven! Ik vind de teksten zeer levensnabij en helpend. Ja, dit boek kan veel mensen rechtstreeks aanspreken en goed doen.' Johannes, onderzoeker in interlevensbeschouwelijke dialoog.

 

Print pagina
Mail pagina