Minnehof

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijvingen
1.1 Alle activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
1.2 De inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst.

2. Betaling
2.1 De deelnemer ontvangt een verzoek tot betaling en wordt verzocht de betaling binnen 10 dagen te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Minnehof VOF.
2.2 Bij verzoek tot toezending van een factuur wordt 15 euro extra in rekening gebracht.
2.3 Betaling in termijnen is in geval van de trainingen bespreekbaar. De termijnen worden per mail vastgelegd. Alleen als aan alle termijnen is voldaan heeft de deelnemer recht op deelname aan de activiteit.
2.4 Bij het niet nakomen van de afspraak over de betalingstermijnen, komt de afspraak tot deelbetaling te vervallen. Het reeds betaalde bedrag valt onder de annuleringsregeling zoals vermeld in punt 3.

3. Annulering
3.1 Bij annulering van een activiteit door het Minnehof worden alle kosten terugbetaald.
3.2 Annulering door een deelnemer dient per e-mail plaats te vinden. De datum van de e-mail geldt als opzegdatum.
3.3 Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de activiteit worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
De deelnemer ontvangt de kosten van de activiteit retour met aftrek van deze administratiekosten. Bij annulering tussen 29 en 15 dagen voor de startdatum wordt 50% van de begeleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van de begeleidingsprijs in rekening gebracht.
3.4 Tijdens de activiteit is annulering niet mogelijk. De deelnemer is het volledige bedrag verschuldigd.
3.5 Bij het niet verschijnen of voortijdig afhaken van de deelnemer zijn de volledige kosten van de activiteit verschuldigd.

4. Uitvoering van de activiteiten
4.1 Het Minnehof behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren aan een activiteit.
4.2 Tijdens een activiteit kan het Minnehof een deelnemer het recht tot verdere deelname aan de activiteit ontzeggen. Dit ter bescherming van de persoon of begeleider(s). Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële verwachtingen omtrent de activiteit.

5. Aansprakelijkheid
Het Minnehof sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, voor zover de regels van het Belgisch recht zich hier niet tegen verzetten.

6. Vertrouwelijkheid
Deelnemers behandelen de informatie die zij van andere deelnemers ontvangen als vertrouwelijk. Zij delen deze informatie niet met derden.

Print pagina
Mail pagina